طایفه‌گرایی از خطرناک‌ترین اموری است که امروز دامنگیر منطقه عربی شده است

شیخ الازهر همواره نسبت به تحرکات ضدشیعی هشدار داده است.

مرکز فیلم

فانتزی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author