عالمی که چهار سال خادم یک مدرسه علمیه شد

عالمی که چهار سال خادم یک مدرسه علمیه شد
فیض الهی جایی می‌آید که این شیب و این عبودیت را پیدا کنیم و در برابر او تمام کارهایمان را مخلصا لله انجام دهیم.

عالمی که چهار سال خادم یک مدرسه علمیه شد

فیض الهی جایی می‌آید که این شیب و این عبودیت را پیدا کنیم و در برابر او تمام کارهایمان را مخلصا لله انجام دهیم.
عالمی که چهار سال خادم یک مدرسه علمیه شد

تلگرام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author