فتوای مفتی کل عربستان درباره کشتن دختران جوان در حلب

فتوای مفتی کل عربستان درباره کشتن دختران جوان در حلب
نیروهای معارض سوریه در حلب گفته‌اند منتظر اجازه مفتیان برای کشتن همسر و دخترانمان هستیم تا مبادا توسط دشمن اسیر شوند.

فتوای مفتی کل عربستان درباره کشتن دختران جوان در حلب

نیروهای معارض سوریه در حلب گفته‌اند منتظر اجازه مفتیان برای کشتن همسر و دخترانمان هستیم تا مبادا توسط دشمن اسیر شوند.
فتوای مفتی کل عربستان درباره کشتن دختران جوان در حلب

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author