فتوای ۷تن ازمراجع عظام تقلید درباره ورودبه حریم خصوصی افراددرفضای مجازی

فتوای ۷تن ازمراجع عظام تقلید درباره ورودبه حریم خصوصی افراددرفضای مجازی
حضرات آیات سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، موسوی اردبیلی ومکارم شیرازی، سبحانی به پرسش های درباره ورودبه حریم خصوصی افراد درفضای مجازی پاسخ داده اند.

فتوای ۷تن ازمراجع عظام تقلید درباره ورودبه حریم خصوصی افراددرفضای مجازی

حضرات آیات سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، موسوی اردبیلی ومکارم شیرازی، سبحانی به پرسش های درباره ورودبه حریم خصوصی افراد درفضای مجازی پاسخ داده اند.
فتوای ۷تن ازمراجع عظام تقلید درباره ورودبه حریم خصوصی افراددرفضای مجازی

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author