قطب، اوتاد، ابدال، نجباء و صلحاء چه کسانی هستند؟

شیخ کفعمی در ذیل دعای ام داوود نقل شده است:[8] گفته شده است که زمین از قطب، چهار اوتاد، چهل ابدال، هفتاد نبی و سیصد و شصت صالح خالی نیست.

موسیقی روز

مجله اتومبیل

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author