قطع دست پادشاه زورگو

قطع دست پادشاه زورگو
پزشکان قطع دست از بازو را پیشنهاد کردند و پادشاه بعد از ازدیاد درد موافقت کرد.

قطع دست پادشاه زورگو

پزشکان قطع دست از بازو را پیشنهاد کردند و پادشاه بعد از ازدیاد درد موافقت کرد.
قطع دست پادشاه زورگو

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author