لبخندی که دین مسلمان را نابود می کند!

لبخندی که دین مسلمان را نابود می کند!
امام صادق علیه السلام در حدیثی لبخند زدن به چهرۀ بدعت گذار را به منزلۀ نابود کردن دین دانسته اند.

لبخندی که دین مسلمان را نابود می کند!

امام صادق علیه السلام در حدیثی لبخند زدن به چهرۀ بدعت گذار را به منزلۀ نابود کردن دین دانسته اند.
لبخندی که دین مسلمان را نابود می کند!

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author