لیلة المبیت؛ مهمترین اتفاقی که در امشب روی داده

لیلة المبیت؛ مهمترین اتفاقی که در امشب روی داده
حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در گفتاری اهمیت لیله المبیت و فداکاری منحصربفرد حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در حفاظت از جان رسول خدا را تشریح کردند

لیلة المبیت؛ مهمترین اتفاقی که در امشب روی داده

حضرت آیت الله صافی گلپایگانی در گفتاری اهمیت لیله المبیت و فداکاری منحصربفرد حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در حفاظت از جان رسول خدا را تشریح کردند
لیلة المبیت؛ مهمترین اتفاقی که در امشب روی داده

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author