ماجرای دختر خاله قلابی استاد قرائتی!

ماجرای دختر خاله قلابی استاد قرائتی!
اين آخوندها ما را به راهپيمايى دعوت مى ‏كنند امّا خودشان از ماشين پياده نمى ‏شوند!. ماشين را پارك كرديم و پياده با مردم همراه شديم. شخصى گفت: آقاى قرائتى….

ماجرای دختر خاله قلابی استاد قرائتی!

اين آخوندها ما را به راهپيمايى دعوت مى ‏كنند امّا خودشان از ماشين پياده نمى ‏شوند!. ماشين را پارك كرديم و پياده با مردم همراه شديم. شخصى گفت: آقاى قرائتى….
ماجرای دختر خاله قلابی استاد قرائتی!

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author