مسجدی که مورد توجه مسیحیان است

مسجدی که مورد توجه مسیحیان است
همچنین بلندترین مناره این مسجد به نام حضرت عیسی(ع) است که این دو مسئله، این مسجد را به مکانی قابل توجه برای مسیحیان تبدیل کرده است.

مسجدی که مورد توجه مسیحیان است

همچنین بلندترین مناره این مسجد به نام حضرت عیسی(ع) است که این دو مسئله، این مسجد را به مکانی قابل توجه برای مسیحیان تبدیل کرده است.
مسجدی که مورد توجه مسیحیان است

اپدیت نود32

فیلم سریال آهنگ

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author