مسجد باید به محلی برای رجوع دائم جوانان تبدیل شود

مسجد باید به محلی برای رجوع دائم جوانان تبدیل شود
امروز فضای مجازی برای جامعه خیلی خطرناک و خطر ساز شده است.

مسجد باید به محلی برای رجوع دائم جوانان تبدیل شود

امروز فضای مجازی برای جامعه خیلی خطرناک و خطر ساز شده است.
مسجد باید به محلی برای رجوع دائم جوانان تبدیل شود

خرید بک لینک

موزیک سرا

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author