معلمی که به خاطر برنداشتن حجابش مجبور به استعفا شد

معلمی که به خاطر برنداشتن حجابش مجبور به استعفا شد
یک معلم هندی اهل بمبئی به سبب اینکه حاضر نشد حجاب و روبنده‌اش را هنگام خواندن سرود ملی بردارد، مجبور شد از کارش استعفا دهد.

معلمی که به خاطر برنداشتن حجابش مجبور به استعفا شد

یک معلم هندی اهل بمبئی به سبب اینکه حاضر نشد حجاب و روبنده‌اش را هنگام خواندن سرود ملی بردارد، مجبور شد از کارش استعفا دهد.
معلمی که به خاطر برنداشتن حجابش مجبور به استعفا شد

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author