مغالطه وهابیت برای کشتار مسلمانان جهان! +فیلم

از دیدگاه وهابیت تفاوتی میان توسل به انبیاء و بزرگان اسلام با استغاثه مشرکین به بت ها وجود ندارد. بر اساس همین مغالطه همه مسلمانان را مشرک می دانند و کشتار آنان را در راستای ترویج اسلام می دانند!

cars

استخدام ایران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author