مفهوم استغفار معصومین(ع)

مفهوم استغفار معصومین(ع)
مفسر قرآن کریم با بیان اینکه فتح مکه از آن جهت فتح نامیده شده که در پرتو آن پیامبر توانست مسئله ولایت را مطرح کند گفت: ولایت، اکمال نعمت الهی است.

مفهوم استغفار معصومین(ع)

مفسر قرآن کریم با بیان اینکه فتح مکه از آن جهت فتح نامیده شده که در پرتو آن پیامبر توانست مسئله ولایت را مطرح کند گفت: ولایت، اکمال نعمت الهی است.
مفهوم استغفار معصومین(ع)

اخبار دنیای دیجیتال

label, , , , , , , , , , , ,

About the author