نامه حضرت آیت الله سبحانی به رسانه ها و خبرگزاری ها

نامه حضرت آیت الله سبحانی به رسانه ها و خبرگزاری ها
حضرت آیت الله العظمی سبحانی دکتر محمد محمدرضایى یکی از شاگردان خود را برای مناظره های علمی در حوزه دین معرفی کرد.

نامه حضرت آیت الله سبحانی به رسانه ها و خبرگزاری ها

حضرت آیت الله العظمی سبحانی دکتر محمد محمدرضایى یکی از شاگردان خود را برای مناظره های علمی در حوزه دین معرفی کرد.
نامه حضرت آیت الله سبحانی به رسانه ها و خبرگزاری ها

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author