نماهنگی بسیار زیبا با لهجه تاجیکی

نماهنگی بسیار زیبا با لهجه تاجیکی
«دولتمند خلف» سروده ای را در وصف حضرت امام رضا علیه السلام با لهجه تاجیکی اجرا کرد.

نماهنگی بسیار زیبا با لهجه تاجیکی

«دولتمند خلف» سروده ای را در وصف حضرت امام رضا علیه السلام با لهجه تاجیکی اجرا کرد.
نماهنگی بسیار زیبا با لهجه تاجیکی

ganool review

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author