هر انسان چند روح دارد؟

در روایتی آمده که پیامبران دارای پنج روح، مؤمنان دارای چهار روح و کفار دارای سه روح می‌باشند.

بازی آزاد

هنر

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author