هنگام معامله به این نکته مهم دقت کنید

هنگام معامله به این نکته مهم دقت کنید
امام صادق علیه السلام فرمود: كسى كه قيمت جنسى را بالا مى برد بدون آن كه قصد خريد داشته باشد، خائن است.

هنگام معامله به این نکته مهم دقت کنید

امام صادق علیه السلام فرمود: كسى كه قيمت جنسى را بالا مى برد بدون آن كه قصد خريد داشته باشد، خائن است.
هنگام معامله به این نکته مهم دقت کنید

label, , , , , ,

About the author