پاداش آباد کنندگان قبور اهل بیت(ع) در کلام پیامبرخدا(ص)

پاداش آباد کنندگان قبور اهل بیت(ع) در کلام پیامبرخدا(ص)
خداوند دلهای بزرگان از مردم و برگزیدگان بندگان خود را به آنها مایل ساخته تا خواری و اذیتها در راه شما را متحمل شوند و قبور شما را تعمیر کنند و بسیار به زیارت قبور شما آیند.

پاداش آباد کنندگان قبور اهل بیت(ع) در کلام پیامبرخدا(ص)

خداوند دلهای بزرگان از مردم و برگزیدگان بندگان خود را به آنها مایل ساخته تا خواری و اذیتها در راه شما را متحمل شوند و قبور شما را تعمیر کنند و بسیار به زیارت قبور شما آیند.
پاداش آباد کنندگان قبور اهل بیت(ع) در کلام پیامبرخدا(ص)

موزیک جوان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author