پیشگویی نابودی داعش از سوی پیامبر(ص)!

پیشگویی نابودی داعش از سوی پیامبر(ص)!
برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی، با استناد به حدیثی منسوب به پیامبر(ص) انفجار تروریستی در مدینه را از نشانه‌های نابودی گروه تروریستی داعش دانستند.

پیشگویی نابودی داعش از سوی پیامبر(ص)!

برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی، با استناد به حدیثی منسوب به پیامبر(ص) انفجار تروریستی در مدینه را از نشانه‌های نابودی گروه تروریستی داعش دانستند.
پیشگویی نابودی داعش از سوی پیامبر(ص)!

قرآن

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author