چالش های پیش روی دختر تازه مسلمان شده

چالش های پیش روی دختر تازه مسلمان شده
یک دختر نومسلمان ، روزهای تازه مسلمان شدنش را روایت کرد. در این جریان، مادر ابتدا به مخالفت با دخترش می پردازد، اما به تدریج این موضوع برایش جا می افتد و حتی به همراهی به دخترش می پردازد به طوری که یک جانماز به دخترش هدیه می دهد…

چالش های پیش روی دختر تازه مسلمان شده

یک دختر نومسلمان ، روزهای تازه مسلمان شدنش را روایت کرد. در این جریان، مادر ابتدا به مخالفت با دخترش می پردازد، اما به تدریج این موضوع برایش جا می افتد و حتی به همراهی به دخترش می پردازد به طوری که یک جانماز به دخترش هدیه می دهد…
چالش های پیش روی دختر تازه مسلمان شده

اخبار کارگران

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author