چرا ازدواج در اسلام به رغم شهوي بودن مقدس مي‌باشد؟

خداوند هر آنچه را كه موجب لذت انسان مي شود، منع نكرده و انسان را از آن بازنداشته است.

bluray movie download

مد روز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author