چرا امیرالمؤمنین(ع) مصداق «هادی امت» است

چرا امیرالمؤمنین(ع) مصداق «هادی امت» است
هادی بلافصل بعد از پیامبر(ص) شخص علی(ع) است. از این رو در برخی روایات مراد از هادی، امیرالمؤمنین(ع) معرفی شده است، ولی نام‌ بردن از امام از باب انحصار نیست، بلکه از باب تطبیق مفهوم هادی بر مهم‌ترین مصداق آن پس از پیامبر(ص) است.

چرا امیرالمؤمنین(ع) مصداق «هادی امت» است

هادی بلافصل بعد از پیامبر(ص) شخص علی(ع) است. از این رو در برخی روایات مراد از هادی، امیرالمؤمنین(ع) معرفی شده است، ولی نام‌ بردن از امام از باب انحصار نیست، بلکه از باب تطبیق مفهوم هادی بر مهم‌ترین مصداق آن پس از پیامبر(ص) است.
چرا امیرالمؤمنین(ع) مصداق «هادی امت» است

لایسنس نود 32 ورژن 6

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author