چرا برخی دارا و بعضی ندارند؟!

چرا برخی دارا و بعضی ندارند؟!
امام صادق عليه السّلام به ابان بن تغلب راز بهره مندی برخی افراد ازعطایای خدا ومحروم بودن عده ای ازآن را این چنین بیان نمودند.

چرا برخی دارا و بعضی ندارند؟!

امام صادق عليه السّلام به ابان بن تغلب راز بهره مندی برخی افراد ازعطایای خدا ومحروم بودن عده ای ازآن را این چنین بیان نمودند.
چرا برخی دارا و بعضی ندارند؟!

بک لینک label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author