چرا به رژیم سعودی داعش سفید می گویند +تصاویر

چرا به رژیم سعودی داعش سفید می گویند +تصاویر
تقریبا قطع کردن اعضا و جوارح در قانون رژیم سعودی نیز مرسوم است و چند ماه پیش بود که “شیخ نمر” روحانی برجسته شیعه را با شمشیر به شهادت رساندند و نشان می دهد تفاوت ایدئولوژیک بین داعش و عربستان سعودی وجود ندارد.

چرا به رژیم سعودی داعش سفید می گویند +تصاویر

تقریبا قطع کردن اعضا و جوارح در قانون رژیم سعودی نیز مرسوم است و چند ماه پیش بود که “شیخ نمر” روحانی برجسته شیعه را با شمشیر به شهادت رساندند و نشان می دهد تفاوت ایدئولوژیک بین داعش و عربستان سعودی وجود ندارد.
چرا به رژیم سعودی داعش سفید می گویند +تصاویر

دانلود موزیک

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author