چرا غسل جمعه سنت شد؟

چرا غسل جمعه سنت شد؟
خداوند نمازهای واجب را با نمازهای نافله تکمیل ساخت و روزه واجب را با روزه های مستحبی تکمیل کرد؛ و وضوء نمازهای واجب نیز با غسل روز جمعه تکمیل فرمود…

چرا غسل جمعه سنت شد؟

خداوند نمازهای واجب را با نمازهای نافله تکمیل ساخت و روزه واجب را با روزه های مستحبی تکمیل کرد؛ و وضوء نمازهای واجب نیز با غسل روز جمعه تکمیل فرمود…
چرا غسل جمعه سنت شد؟

دانلود فیلم با لینک مستقیم

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author