چرا نمی توانیم بهانه بیاوریم که با ربوبیت الهی آشنا نیستیم؟

آیه اَلَست اشاره دارد به عالم ذر، آنچه در این آیه شریفه به روشنی آمده این است که انسان ها نوعی معرفت و آگاهی فطری که به خدای یگانه دارند.

تکنولوژی جدید

آپدیت نود 32

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author