چهار مَلَکِ برتر که سایر ملائک تحت نظر آنان می باشند!

چهار مَلَکِ برتر که سایر ملائک تحت نظر آنان می باشند!
در میان ملائک بی شمار الهی، چهار ملک وجود دارند که در پیشگاه خداوند دارای جایگاه خاصی می باشند که در زبان حکما و فلاسفه ی الهی از آن ها تعبیر رئوس ملائکه شده است.

چهار مَلَکِ برتر که سایر ملائک تحت نظر آنان می باشند!

در میان ملائک بی شمار الهی، چهار ملک وجود دارند که در پیشگاه خداوند دارای جایگاه خاصی می باشند که در زبان حکما و فلاسفه ی الهی از آن ها تعبیر رئوس ملائکه شده است.
چهار مَلَکِ برتر که سایر ملائک تحت نظر آنان می باشند!

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author