چه تعداد دانشجوی کاتولیک در دانشگاه‌های کاتولیک تحصیل می‌کنند؟

چه تعداد دانشجوی کاتولیک در دانشگاه‌های کاتولیک تحصیل می‌کنند؟

دانشگاه دیپال حدود 23هزار دانشجو دارد و یکی از بزرگترین دانشگاه‌ها در میان 250 دانشگاهِ کاتولیک در ایالات متحده است، اما بر اساس مقاله‌ای که اخیراً در روزنامۀ دانشجویان دانشگاه دیپال منتشر شده است تعداد کاتولیک‌هایی که در این دانشگاه ثبت‌نام می‌کنند کاهش یافته است.

به گفتۀ مسئولان دانشگاه دیپال، راه آسانی برای اینکه با اطمینان بگوییم تعداد دانشجویان کاتولیک‌ کاهش یافته است وجود ندارد، اما دانشجویان تازه‌واردی که وابستگی مذهبی‌شان را فاش می‌کنند، و نه همۀ دانشجویان، کمتر خود را به عنوان یک کاتولیک معرفی می‌کنند، آمار دانشجویان کاتولیک در این دانشگاه، در سال 2007 تقریباً 57 درصد بود که در دهۀ اخیر تا 38 درصد کاهش یافته است.

در دانشگاه نوتردام که مشهورترین دانشگاه کاتولیک در ایالات متحده است، بیش از 80 درصد از دانشجویان تازه‌وارد وابستگی مذهبی خود را کاتولیک گزارش می‌کنند.

میانگین تعداد کاتولیک‌هایی که در دانشگاه‌های کاتولیک در سراسر امریکا تحصیل می‌کنند بیش از 50 درصد است و اگر ثبت‌نام کاتولیک‌ها در بعضی از دانشگاه‌ها رو به کاهش است ممکن است این کاهش هماهنگ با روندی باشد که در سطح ملّی ایجاد شده است یعنی در هماهنگی با بسیاری از مردم که از کاتولیسیسم روی برگردانده‌اند.

 

چه تعداد دانشجوی کاتولیک در دانشگاه‌های کاتولیک تحصیل می‌کنند؟

دانشگاه دیپال حدود 23هزار دانشجو دارد و یکی از بزرگترین دانشگاه‌ها در میان 250 دانشگاهِ کاتولیک در ایالات متحده است، اما بر اساس مقاله‌ای که اخیراً در روزنامۀ دانشجویان دانشگاه دیپال منتشر شده است تعداد کاتولیک‌هایی که در این دانشگاه ثبت‌نام می‌کنند کاهش یافته است.

به گفتۀ مسئولان دانشگاه دیپال، راه آسانی برای اینکه با اطمینان بگوییم تعداد دانشجویان کاتولیک‌ کاهش یافته است وجود ندارد، اما دانشجویان تازه‌واردی که وابستگی مذهبی‌شان را فاش می‌کنند، و نه همۀ دانشجویان، کمتر خود را به عنوان یک کاتولیک معرفی می‌کنند، آمار دانشجویان کاتولیک در این دانشگاه، در سال 2007 تقریباً 57 درصد بود که در دهۀ اخیر تا 38 درصد کاهش یافته است.

در دانشگاه نوتردام که مشهورترین دانشگاه کاتولیک در ایالات متحده است، بیش از 80 درصد از دانشجویان تازه‌وارد وابستگی مذهبی خود را کاتولیک گزارش می‌کنند.

میانگین تعداد کاتولیک‌هایی که در دانشگاه‌های کاتولیک در سراسر امریکا تحصیل می‌کنند بیش از 50 درصد است و اگر ثبت‌نام کاتولیک‌ها در بعضی از دانشگاه‌ها رو به کاهش است ممکن است این کاهش هماهنگ با روندی باشد که در سطح ملّی ایجاد شده است یعنی در هماهنگی با بسیاری از مردم که از کاتولیسیسم روی برگردانده‌اند.

 

چه تعداد دانشجوی کاتولیک در دانشگاه‌های کاتولیک تحصیل می‌کنند؟

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author