چه کارهایی شیطان را از انسان دور می‌کنند؟

چه کارهایی شیطان را از انسان دور می‌کنند؟
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: آيا شما را از چيزى خبر ندهم كه اگر به آن عمل كنيد، شيطان از شما دور شود، چندان كه مشرق از مغرب دور است؟

چه کارهایی شیطان را از انسان دور می‌کنند؟

پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله: آيا شما را از چيزى خبر ندهم كه اگر به آن عمل كنيد، شيطان از شما دور شود، چندان كه مشرق از مغرب دور است؟
چه کارهایی شیطان را از انسان دور می‌کنند؟

بازی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author