چگونه در و دیوار ذکر می گفتند!

چگونه در و دیوار ذکر می گفتند!
عظمت و بزرگی خداوند متعال به حدی است که همه موجودات و مخلوقات تسبیح او را می‌گویند و اینکه انسان به عنوان اشرف مخلوقات بتواند دائماً ذکر پروردگار را بگوید و همواره به یاد او باشد، توفیق بزرگی است که نصیب هر کسی نمی‌شود.

چگونه در و دیوار ذکر می گفتند!

عظمت و بزرگی خداوند متعال به حدی است که همه موجودات و مخلوقات تسبیح او را می‌گویند و اینکه انسان به عنوان اشرف مخلوقات بتواند دائماً ذکر پروردگار را بگوید و همواره به یاد او باشد، توفیق بزرگی است که نصیب هر کسی نمی‌شود.
چگونه در و دیوار ذکر می گفتند!

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author