کاخ سفید مرا اهل دعا کرد!

برای موضوع های اساسی در طول روز دعا می کنم زیرا به این نیرو و حمایت نیاز دارم.

مد روز

لردگان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author