کتابت کل قرآن در 14 دقیقه

کتابت کل قرآن در 14 دقیقه
شب گذشته در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) ۳۱۳ کاتب، قرآن کریم را به طور جمعی در ۱۴ دقیقه کتابت کردند.

کتابت کل قرآن در 14 دقیقه

شب گذشته در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) ۳۱۳ کاتب، قرآن کریم را به طور جمعی در ۱۴ دقیقه کتابت کردند.
کتابت کل قرآن در 14 دقیقه

ganool review

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author