کدام آیه قرآن ذکر یوسفی است؟

کدام آیه قرآن ذکر یوسفی است؟
وجود مبارک يوسف (ع) در تمام آن خطرات آن وقتي که در چاه افتاد صبر کرد. آن وقتي که به زندان افتاد صبر کرد. وقتی که به قدرت، عزت و سلطنت رسيد، عرض کرد پروردگارا ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَني…

کدام آیه قرآن ذکر یوسفی است؟

وجود مبارک يوسف (ع) در تمام آن خطرات آن وقتي که در چاه افتاد صبر کرد. آن وقتي که به زندان افتاد صبر کرد. وقتی که به قدرت، عزت و سلطنت رسيد، عرض کرد پروردگارا ﴿رَبِّ قَدْ آتَيْتَني…
کدام آیه قرآن ذکر یوسفی است؟

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author