کدام زن حاضر است با این مرد ازدواج کند؟!

کدام زن حاضر است با این مرد ازدواج کند؟!
حاج حسن هر سال مبالغ هنگفتی از پول و کالا برای آقا میرزا محمد علی چهاردهی داماد خود به نجف ارسال می کرد تا اینکه در یکی از سال ها وی برای زیارت و دیدار با دختر و داماد معروف خود به نجف اشرف رفت. با کمال تعجب دید که …

کدام زن حاضر است با این مرد ازدواج کند؟!

حاج حسن هر سال مبالغ هنگفتی از پول و کالا برای آقا میرزا محمد علی چهاردهی داماد خود به نجف ارسال می کرد تا اینکه در یکی از سال ها وی برای زیارت و دیدار با دختر و داماد معروف خود به نجف اشرف رفت. با کمال تعجب دید که …
کدام زن حاضر است با این مرد ازدواج کند؟!

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author