کمبود مسجد در برلین

کمبود مسجد در برلین
پناهجويان مسلمان اكنون در برلين به جز چند مسجد كوچك جايی برای انجام عبادت و اعمال ديگر در برلين ندارند

کمبود مسجد در برلین

پناهجويان مسلمان اكنون در برلين به جز چند مسجد كوچك جايی برای انجام عبادت و اعمال ديگر در برلين ندارند
کمبود مسجد در برلین

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author