گذرنامه‌های مسلمانان سین‌کیانگ چین جمع آوری می شود!

گذرنامه‌های مسلمانان سین‌کیانگ چین جمع آوری می شود!
مقامات چینی به ساکنان استان «سین‌کیانگ» در غرب این کشور که بیشتر جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند، دستور داده‎اند گذرنامه‎های خود را به پلیس تحویل دهند.

گذرنامه‌های مسلمانان سین‌کیانگ چین جمع آوری می شود!

مقامات چینی به ساکنان استان «سین‌کیانگ» در غرب این کشور که بیشتر جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند، دستور داده‎اند گذرنامه‎های خود را به پلیس تحویل دهند.
گذرنامه‌های مسلمانان سین‌کیانگ چین جمع آوری می شود!

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author