گناهی که رزق و روزی را نابود می‌کند

گناهی که رزق و روزی را نابود می‌کند
امام کاظم(ع) گناهی را عامل نابودی روزی و باطل شدن دین دانسته‌اند.

گناهی که رزق و روزی را نابود می‌کند

امام کاظم(ع) گناهی را عامل نابودی روزی و باطل شدن دین دانسته‌اند.
گناهی که رزق و روزی را نابود می‌کند

مد روز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author