یاد مرگ

یاد مرگ
چه زود است كه سايه‏‌هاى مرگ، و شدّت دردهاى آن، و ناراحتى و خارج شدن روح از بدن، و تاريكى چشم پوشيدن از دنيا، و تلخى خاطره‏‌ها، شما را فرا گيرد.

یاد مرگ

چه زود است كه سايه‏‌هاى مرگ، و شدّت دردهاى آن، و ناراحتى و خارج شدن روح از بدن، و تاريكى چشم پوشيدن از دنيا، و تلخى خاطره‏‌ها، شما را فرا گيرد.
یاد مرگ

car

label, , , , , , , , , ,

About the author