۳۰ هزار نفر از دانشجویان الازهر وابسته به اخوان المسلمین هستند!

۳۰ هزار نفر از دانشجویان الازهر وابسته به اخوان المسلمین هستند!
الخرباوی گفت: در کادر آموزشی الازهر حدود ۳۰ هزار نفر از اعضای اخوان المسلمین حضور دارند و در مراکز وابسته به الازهر نیز ۱۸۰ هزار نفر وابسته به اخوان المسلمین هستند.

۳۰ هزار نفر از دانشجویان الازهر وابسته به اخوان المسلمین هستند!

الخرباوی گفت: در کادر آموزشی الازهر حدود ۳۰ هزار نفر از اعضای اخوان المسلمین حضور دارند و در مراکز وابسته به الازهر نیز ۱۸۰ هزار نفر وابسته به اخوان المسلمین هستند.
۳۰ هزار نفر از دانشجویان الازهر وابسته به اخوان المسلمین هستند!

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author