21پند برای زندگی از امیرالمؤمنین(ع)

امام علی(ع) به مالک اشتر فرمود: ای مالک! این سخنان را از من بخاطر سپار و نگه دار…

سپهر نیوز

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author