آیات قرآن کریم را نباید منحصر به شان نزول کرد

همانطور که شمس و قمر در همه زمانها نورافشان هستند قرآن هم همینطور است

عکس

آپدیت نود32

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author