فتوای ۷تن ازمراجع عظام تقلید درباره ورودبه حریم خصوصی افراددرفضای مجازی
description

فتوای ۷تن ازمراجع عظام تقلید درباره ورودبه حریم خصوصی افراددرفضای مجازی

فتوای ۷تن ازمراجع عظام تقلید درباره ورودبه حریم خصوصی افراددرفضای مجازیحضرات آیات سیستانی، شبیری زنجانی، صافی گلپایگانی، موسوی اردبیلی ومکارم …