آیا با شروع اذان مغرب می توان افطار نمود؟

آیا با شروع اذان مغرب می توان افطار نمود؟
از چه زمانی باید روزه را شروع کرد و آیا با شروع اذان مغرب می توان افطار نمود؟

آیا با شروع اذان مغرب می توان افطار نمود؟

از چه زمانی باید روزه را شروع کرد و آیا با شروع اذان مغرب می توان افطار نمود؟
آیا با شروع اذان مغرب می توان افطار نمود؟

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author