آیا حقوق شهروندی «حجاب» را بر می‌تابد

طبق حقوق شهروندی هر نوع رفتاری که با منافع دیگران در ارتباط باشد،‌ خارج از حریم خصوصی است و در نتیجه مشمول مقررات اجتماعی تلقی می‌شود، پس پوشش بیرونی افراد بخشی جدی از هویت جمعی هر جامعه ا‌ست.

دانلود موزیک

خبرگذاری اصفحان

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author