آیا پول دادن برای جادوگری جایز است؟

آیا پول دادن برای جادوگری جایز است؟
حضرت آیت الله مظاهری با بیان اینکه پول دادن و پول گرفتن برای جادوگری حرام است، گفت: گاهی این پول پرستها با خواسته های نامشروعی که از زنان دارند، زندگی آنها را نابود می کنند.

آیا پول دادن برای جادوگری جایز است؟

حضرت آیت الله مظاهری با بیان اینکه پول دادن و پول گرفتن برای جادوگری حرام است، گفت: گاهی این پول پرستها با خواسته های نامشروعی که از زنان دارند، زندگی آنها را نابود می کنند.
آیا پول دادن برای جادوگری جایز است؟

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author