آیخدا وقتی بخواهد نگاهش را از بنده‌ای برگرداند او را مبتلا به کِبر می‌کند

آیخدا وقتی بخواهد نگاهش را از بنده‌ای برگرداند او را مبتلا به کِبر می‌کند
تولیت مسجد اعظم قم گفت: ابتلا به کبر عذاب است و خدا وقتی بخواهد نگاهش را از بنده‌ای برگرداند او را مبتلا به کبر می‌کند، ولذا، امام سجاد علیه السلام اینجا دعا می‌کند که خدایا هر کاری می‌کنی من را به کبر مبتلا نکن که اگر به کبر مبتلا شدم سقوط می‌کنم که تا «أنا ربکم اعلی» هم می‌رسد.

آیخدا وقتی بخواهد نگاهش را از بنده‌ای برگرداند او را مبتلا به کِبر می‌کند

تولیت مسجد اعظم قم گفت: ابتلا به کبر عذاب است و خدا وقتی بخواهد نگاهش را از بنده‌ای برگرداند او را مبتلا به کبر می‌کند، ولذا، امام سجاد علیه السلام اینجا دعا می‌کند که خدایا هر کاری می‌کنی من را به کبر مبتلا نکن که اگر به کبر مبتلا شدم سقوط می‌کنم که تا «أنا ربکم اعلی» هم می‌رسد.
آیخدا وقتی بخواهد نگاهش را از بنده‌ای برگرداند او را مبتلا به کِبر می‌کند

استخدام

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author