اخراج از کار به خاطر امتناع از برداشتن حجاب!

اخراج از کار به خاطر امتناع از برداشتن حجاب!
یک زن مسلمان آمریکایی به دلیل امتناع از برداشتن حجاب در محل کار، اخراج شد.

اخراج از کار به خاطر امتناع از برداشتن حجاب!

یک زن مسلمان آمریکایی به دلیل امتناع از برداشتن حجاب در محل کار، اخراج شد.
اخراج از کار به خاطر امتناع از برداشتن حجاب!

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author