از دورویی به خدا پناه ببریم

از دورویی به خدا پناه ببریم
امیرالمومنین علی علیه السلام در کلامی گهربار، خطرات دورویی را به انسان گوشزد می کنند.

از دورویی به خدا پناه ببریم

امیرالمومنین علی علیه السلام در کلامی گهربار، خطرات دورویی را به انسان گوشزد می کنند.
از دورویی به خدا پناه ببریم

خبر جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author