اسرائیل تا چند سال دیگر مسجدالاقصی را تخریب می کند؟

اسرائیل تا چند سال دیگر مسجدالاقصی را تخریب می کند؟
«ماهر خضیر»، عالم فلسطینی هشدار داد که برخی نهادها و سازمان‌های یهودی طرحی را برای تخریب مسجد مبارک الاقصی و ساخت معبد موهوم به جای آن ظرف مدت سه سال آینده ارائه کرده‌‌اند.

اسرائیل تا چند سال دیگر مسجدالاقصی را تخریب می کند؟

«ماهر خضیر»، عالم فلسطینی هشدار داد که برخی نهادها و سازمان‌های یهودی طرحی را برای تخریب مسجد مبارک الاقصی و ساخت معبد موهوم به جای آن ظرف مدت سه سال آینده ارائه کرده‌‌اند.
اسرائیل تا چند سال دیگر مسجدالاقصی را تخریب می کند؟

تکنولوژی جدید

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author